Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Λατσιών Α' για τη σχολική χρονιά 2019-2020 αριθμεί 24 συνολικά άτομα, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Γ

Α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1

 

1

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

3

 

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ

10

1

11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ

3

2

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΔΡΑ

1

 

1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ

1

 

1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2

 

2

ΣΥΝΟΛΟ

21

3

24

Ενημερωθείτε εδώ για το πρόγραμμα επισκέψεων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2018-2019.